tech_banner
Roche 常用产品现货促销
Roche 常用产品现货促销
 
货号产品名称产地规格
735094Albumin Bovine  牛血清白蛋白ⅤRoche5g
 Albumin Bovine  牛血清白蛋白ⅤRoche100g
 Albumin Bovine  牛血清白蛋白ⅤRoche500g
102362760014',6-二脒基-2-苯基吲哚 DAPIRoche10mg
 DNTp 10mMRoche0.5ml
1129320613Glucose-6-phosphate Dehydrogenase 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶roche1ku
 L-Glutathione reduced  还原型谷胱甘肽Roche5g
 L-Glutathione reduced  还原型谷胱甘肽Roche10g
 L-Glutathione,Oxidized 氧化型谷胱甘肽Roche1g
10107409001Mitomycin C   丝裂霉素CRoche2mg
041939NADPH 还原型辅酶Ⅱ四钠Roche25mg
004626NAD 氧化型辅酶ⅠRoche250mg
004626NAD 氧化型辅酶ⅠRoche1g
004642NADH Na2   还原型辅酶Ⅰ二钠Roche250mg
004669NADP Na2   氧化型辅酶ⅡRoche100mg
413470Peroxidase(POD)  辣根过氧化物酶Roche10mg
165921PronaseE  链霉蛋白酶ERoche250mg
03508838Proteinase K 蛋白酶 K(原装) Roche100mg
11684817910原位细胞凋亡试剂盒roche10T
11745832910地高xin的盒子roche50T