brand_bg bio-world代理

bio-world

Bioworld Bioworld品牌创立以来在国内拥有5000多种常规产品现货,其中多种规格包装适合中国市场。国内外用户使用Bioworld品牌抗体发表的SCI文献已经有2000多篇(不完全统计),Bioworld抗体的优势主要集中在细胞信号通路及信号转导等方面:(1) 染色质调控与乙酰化信号通路 (2) MAP激酶信号通路 (
brand-logo

相关文章